Årsmøte 2017

Årsmøtet ble avholdt onsdag 8. februar 2017.

1) Åpning
Leder Sylvi Pettersen ønsket 36 medlemmer velkommen til årsmøte. Det var ingen bemerkninger til innkallelsen eller den oppsatte dagsorden.

2) Konstituering
Sylvi Pettersen ble valgt til dirigent, Øystein Andersen til referent.
Tone Kjersem og Eli Tronsaune Gulbrandsen ble valgt til desisorer.

3) Beretninger
Årsberetningen inkl. rapportene fra festkomiteen og PR-komiteen var utlevert til medlemmene en uke i forveien. Det forelå ingen rapport fra musikkutvalget. Beretningen ble opplest av dirigenten i overskrifter. Liv Larsen bemerket under ”Øvelser” at det var flott at Bodil Bjørnstad, Kari Edvardsen og Maria Goncalves hadde møtt 43 av 46 ganger. Ellers var det ingen bemerkninger.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent til applaus.

4) Regnskap
Toril Karlsen redegjorde for regnskapet. Driftsresultatet viste et underskudd på kr. 15.521.-.
De største inntektspostene har vært kontingenten kr. 102.250 og velferdsmidler kr. 52.000.
Ny utgift er leie av lokale kr. 21.600.- Koret har en sunn og god økonomi.
Totalbeholdning pr. 31.12.2016 er kr. 213.892.

Regnskapet ble enstemmig godkjent til applaus.

5) Innkomne forslag
Styret fremmet to forslag:

  • 4.2 h. Fastsette kontingent

Styret foreslo å videreføre kr. 1.000. pr. halvår.

  • 4.2 i. Fastsettelse av honorar til styret

Styret foreslo å videreføre kr. 12.000. Styret fordeler summen på 5 styremedlemmer

Begge forslagene ble enstemmig godkjent.

6) Valg
Tone Kjersem leste opp valgkomiteens innstilling som var fulltallig, bortsett fra PR-komiteen som ble fylt opp etter benkeforslag. Tone opplyste om mye positivitet i koret når valgkomiteen kontaktet kandidatene. Samtlige foreslåtte ble valgt ved akklamasjon.

Leder:                   Sylvi Pettersen, 1 år (gjenvalgt)
Nestleder:             Inger Lill Pedersen, 2 år (gjenvalgt)
Kasserer:             Toril Karlsen, (ikke på valg)
Sekretær:             Øystein Andersen, 2 år (gjenvalgt)
Styremedlem:      Marianne Dahlby Hansen, (ikke på valg)

1. varamedlem: Tone Kjersem (ny)
2. varamedlem: Bente Husvik (ny)
3. varamedlem: Eli Tronsaune Gulbrandsen (gjenvalgt)

Festkomiteen: Heidi Bernes, Anne Karlsen, Karin Lisbet Johansen, Hilde Spurkeland, Inger Karine Audsen
1. varamedlem Eli Tronsaune Gulbrandsen, 2. varemedlem Anita Mikkelsen

Musikkutvalg: Walter B. Karlsen, Vidar Amundsen, Paul Langgård, Grete Johansen

PR-komite: Walter B. Karlsen, Tone Kjersem, Linda Halvorsen, June Sørensen

Uniformskomité: Tove Amundsen, Inger Lill Pedersen

Materialforvalter: Vidar Amundsen

Revisorer: Lisbeth Froberg, Britt Veberg

Valgkomité: Britt Veberg, Anne Marie Ødegård, Ellen Dahl

Glenn Jønnvoll vil fortsatt utføre jobben som regnskapsfører.

Musikkutvalget, festkomiteen og PR-komiteen konstituerer seg selv og blir senere utvidet med representanter fra det nyvalgte styret.

7) Eventuelt
Gjenvalgt styreleder Sylvi Pettersen takket for tilliten og er klar for sitt 16. år som leder.
Hun overrakte blomster og korets 20 års medalje til Marianne Dahlby Hansen og Øystein Andersen.

Årsmøtet ble hevet, men ble etterfulgt av medlemsmøte.

Øystein Andersen                                  Tone Kjersem                         Eli Tronsaune Gulbrandsen
referent                                                 desisor                                            desisor