Årsmøte 2019

Protokoll årsmøte ØSS Blanda

Betania menighetssenter, Gamlebyen

Mandag 28. januar 2019 kl. 18.00-18.30

Dagsorden: 1) Åpning. 2) Konstituering. 3) Beretninger. 4) Regnskap. 5) Innkomne forslag.

6)Valg. 7)Eventuelt.

1) Åpning

Leder Sylvi Pettersen ønsket 37 medlemmer velkommen til årsmøtet. Det var ingen bemerkninger til innkallelsen eller den oppsatte dagsorden.

2) Konstituering

Sylvi Pettersen ble valgt til dirigent, Øystein Andersen til referent.

Gunvor Andersen og Inger Karine Audsen ble valgt til desisorer.

3) Beretninger

Årsberetningen inkl. rapportene fra musikkutvalget, festkomiteen og PR-komiteen var utlevert til medlemmene en uke i forveien. Beretningen ble opplest av dirigenten i overskrifter.

Under «Representasjon» i linje 2 strykes «Østfold» slik at det står «Sylvi Pettersen deltok på årsmøtet i Norsk sangerforum 13.02.2018»

Årsberetningen ble enstemmig godkjent til applaus.

4) Regnskap

Driftsresultatet viste et underskudd på kr. 33.336 grunnet høye turkostnader i forbindelse med korets 30 års jubileum. Koret har en sunn og god økonomi. Totalbeholdning pr. 31.12.2018 er

kr. 227.000.-

Regnskapet ble enstemmig godkjent til applaus.

5) Innkomne forslag

Styret fremmet to forslag:

§ 4.2 h. Fastsette kontingent

Styret foreslo å øke kontingenten fra kr. 1.000 til kr. 1.200 pr. halvår fra 2019.

Begrunnelse: Koret har fått økte utgifter etter flyttingen fra DeNoFa til Betania og må fra 2019 kjøpe tjenester fra en regnskapsfører. Koret har dessuten fått færre medlemmer.

§ 4.2 i. Fastsettelse av honorar til styret

Styret foreslo å videreføre kr. 12.000. Styret fordeler summen på 5 styremedlemmer.

Begge forslagene ble enstemmig godkjent.

6) Valg

Valgkomiteens innstilling var komplett. Samtlige foreslåtte ble valgt ved akklamasjon.

Leder: Sylvi Pettersen 1 år (gjenvalgt)

Nestleder: Inger Lill Pedersen 2 år (gjenvalgt)
Kasserer: Marianne Dahlby Hansen (ikke på valg)

Sekretær: Øystein Andersen 2 år (gjenvalgt)

Styremedlem: Olga Solberg Sonesson (ikke på valg)

1. varamedlem: Tone Kjersem 1 år (gjenvalgt)

2. varamedlem: Bente Husvik 1 år (gjenvalgt)

3. varamedlem: Eli Tronsaune Gulbrandsen 1 år (gjenvalgt)

Festkomiteen: Inger Karine Audsen, Anne Karlsen, Hilde Spurkeland,

Eli Tronsaune Gulbrandsen, Ellen Dahl.

1.varamedlem: Lisbeth Brenna. 2. varamedlem: Maria Goncalves

Musikkutvalg: Bente Husvik, June Sørensen, Vidar Amundsen, Truls Andersen.
1.varamedlem: Jeanette Andersen. 2.varamedlem Tove Solgård Amundsen

PR-komite: June Sørensen, Tone Kjersem, Hilde Bakkehaugen, Åshild Gurandsrud.
Varamedlem: Liv Larsen

Uniformskomité: Wibeche Nygård, Gunvor Andersen

Materialforvalter: Vidar Amundsen

Revisorer: Anita Mikkelsen, Åshild Gurandsrud

Valgkomité: Gunvor Andersen, Ellen Dahl, Tone Kjersem

Varamedlem: Reidun Skøien

Festkomiteen, musikkutvalget og PR-komiteen konstituerer seg selv og blir senere utvidet med representanter fra det nyvalgte styret.

ØKO-DRIFT A/S v/Glenn Jønnvoll vil fortsatt utføre jobben som regnskapsfører.

7) Eventuelt

Gjenvalgt styreleder Sylvi Pettersen takket for tilliten og er klar for sitt 18. år som leder.

Hun overrakte blomster og korets 25 års medalje til Ragnhild Øhman. Eli Tronsaune Gulbrandsen og Britt Veberg (ikke tilstede) fikk blomster for 20 års medlemskap.

Årsmøtet ble hevet, men ble etterfulgt av medlemsmøte.

Øystein Andersen Gunvor Andersen Inger Karine Audsen

referent desisor desisor